คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) คณะสาธารณสุขศาสตร์
October 1, 2020
วิทยาลัยการจัดการ ร่วมงาน Social Value Matter 2020: Bangkok “ Leadership for Truly Sustainable Future”
October 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญ ทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)

3

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) โดยมีสาระสำคัญของการประชุมคือ การพิจารณามาตรฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เห็นชอบในหลักการการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยให้มีการนำร่องดำเนินการในภารกิจของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อประชาชน โดยการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับเอกสารสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนั้นผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เเทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมประชุมหารือและผลักดันโครงการดังกล่าวเพื่อกำหนดมาตรฐานและการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ต่อไป