มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญ ทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)
October 1, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน ACADMY FOR THAIs : JUMP THAILAND
October 1, 2020

วิทยาลัยการจัดการ ร่วมงาน Social Value Matter 2020: Bangkok “ Leadership for Truly Sustainable Future”

Social Value_200930_73

วันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน Social Value Matter 2020: Bangkok “ Leadership for Truly Sustainable Future” จัดโดย Social Value Thailand และ Social Value International ร่วมกับ C asean สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ TRIS Academy ณ C asean Auditorium ภายในงาน มีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อต่างๆ อาทิ “การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสังคมกับบทบาทความเป็นผู้นำภาครัฐ เอกชน สังคมสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภาไทย หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ” โดย คุณชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ จากนั้น มีการเปิดตัว Social Value Accelerator โดย 8 องค์กรนำร่องได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการเชื่อมโยงศาสตร์การบริหารจัดการ สู่การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนเพื่อสังคม นอกจากนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา อาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการ ร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ “ทิศทางการส่งเสริม “กลไกขับเคลื่อน” กับการเร่งเครื่องการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน Social Value Accelerator”

งาน Social Value Matter 2020: Bangkok “ Leadership for Truly Sustainable Future” มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนเครือข่าย “ผู้นำทางสังคม” เข้าร่วมกำหนดทิศทางเป้าหมายสู่ปี 2030 อย่างสมดุลระหว่างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในสังคมไทย โดยมีเป้าประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน