คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ประชุมหารือการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นศูนย์ประสานการ ส่งเสริมสุขภาพมหิดล
October 1, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญ ทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)
October 1, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) คณะสาธารณสุขศาสตร์

S__46620713

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล