คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์
December 14, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
December 14, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย วิทยาลัยการจัดการ ลงนามความร่วมมือด้านกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด

1607942670447_copy_1024x683

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย วิทยาลัยการจัดการ ลงนามความร่วมมือด้านกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณสกุลทิพย์  กีรติพันธวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ในโอกาสนี้ ดร.สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว ผู้ช่วยคณบดีหน่วยธุรกิจและสังคมสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา ผู้ประสานงานกลางศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม กรรมการบริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด และ คุณธิดาพร สุวรรณมานนท์  บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความร่วมมือด้านกิจการเพื่อสังคม ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่เชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการประเมินผลลัพธ์และผลตอบแทนทางสังคม และประเด็นที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ โดยร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลักดันด้านการศึกษา การให้ทุนการศึกษา การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Business Partners เพื่อให้เกิด Industry Engagement & Networks พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง