คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์
December 14, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
December 14, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย วิทยาลัยการจัดการ ลงนามความร่วมมือด้านการกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด