มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงข่าวการรับมือมหันตภัย PM2.5
December 15, 2020
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ม.มหิดล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
December 16, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านวิชาการ CERN-DESY-GSI/FAIR

S__16277507

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านวิชาการ CERN-DESY-GSI/FAIR ครั้งที่ 1/2564 โดยมีสาระสำคัญของการประชุม คือ การหารือการดำเนินงานภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science ความร่วมมือระหว่างเซิร์นกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รายงานความก้าวหน้าความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเดซี และความก้าวหน้าความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับ GSI/FAIR ณ ห้องประชุมสำนักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานโครงการสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านวิชาการ CERN-DESY-GSI/FAIR เพื่อร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชน และครูฟิสิกส์ ให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ รวมถึง การสนับสนุนให้นักวิจัยให้มีโอกาสเข้าร่วมทำงานวิจัยในโครงการ CERN-DESY-GSI/FAIR ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัยต่อไปในอนาคต