มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านวิชาการ CERN-DESY-GSI/FAIR
December 16, 2020
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลสินค้าและบริการแห่งปี “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2020”
December 16, 2020

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ม.มหิดล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

255075

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” ให้แก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโครงการอบรมสัมมนา “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับคุณภาพชีวิต การรักษาสภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการองค์กรให้เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี ดร.เชวง ซ้อนบุญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี