กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ASEAN-Korea Youth Summit 2020 สำหรับผู้แทนนักศึกษาจากประเทศไทย
November 25, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม
November 25, 2020

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

bbb_0460

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการตรวจประเมินหลักสูตรฯ โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก (ประธานตรวจประเมินฯ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.กวิน สิปิยารักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุคนธ์ พูนพัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบ Cisco Webex Meetings