มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดกิจกรรม ASEAN-Korea Youth Summit 2020 สำหรับผู้แทนนักศึกษาจากประเทศไทย
November 25, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม
November 25, 2020

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต