มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
November 25, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา 2563
November 26, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม

02

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ในโอกาสนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้วิจัย เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย รวม 4 ผลงาน ได้แก่ งานวิจัย “ไข่น้ำ หรือผำ พืชจิ๋ว superfood พื้นบ้านของไทย” งานวิจัย “สารสกัดกระชายขาว สู่การพัฒนาเป็นยาต้าน COVID-19” โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (Excellent Center for Drug Discovery) หรือ ECDD ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) งานวิจัย “ชุดตรวจโรค COVID-19 แบบเร็วด้วยเทคโนโลยีแลมป์เปลี่ยนสี” โดย คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผลงาน “นวัตกรรมในการสื่อสารพิษวิทยาและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากห้องเรียนสู่ประชาชน” โดย กลุ่มวิจัยชีววิทยาเพื่อการศึกษาและความบันเทิง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ