พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับมหาวิทยาลัยทวาย สหภาพเมียนมาร์

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
December 7, 2017
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
December 20, 2017

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับมหาวิทยาลัยทวาย สหภาพเมียนมาร์

mou6

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Dr. Ba Han อธิการบดีมหาวิทยาลัยทวาย ในโอกาสร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ มหาวิทยาลัยทวาย โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทวายร่วมเป็นสักขีพยานครั้งนี้ ได้แก่ Prof. Dr. Mi San Mar Lar (Head of Botany Department) , Prof. Dr. MyintMyingOo (Head of History Department) , Pro Dr. Khin Lay New (Head of Philosophy Department) ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ภายหลังพิธีลงนามเสร็จสิ้น นักศึกษา MU Guide จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้นำผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทวายเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรณี พิพิธภัณฑ์พืช และห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post