พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับมหาวิทยาลัยทวาย สหภาพเมียนมาร์
December 7, 2017
พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
December 20, 2017

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

pic02

๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา (The Nursing Information and Knowledge Centre Commemorating Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 60th Birthday Anniversary)” ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช–พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กราบบังคมทูลรายงานการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ และกราบบังคมทูลเชิญทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา” ต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายบัตรสมาชิกศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรภายในศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ

ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยจัดตั้ง ณ บริเวณชั้น ๓ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร จัดสร้างขึ้นในรูปแบบที่ทันสมัย สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าหลากหลายรูปแบบ ข้อมูลสำคัญ คือ รวบรวมหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทอล รวมทั้งเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล สารสนเทศระบบออนไลน์ ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ ห้องมัลติมีเดีย อุปกรณ์ Sound Dome เพื่อดูมัลติมีเดียเฉพาะบุคคล รวมทั้งห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว พื้นที่สำหรับพักผ่อนตามอัธยาศัย หนังสือบันเทิงแบบมีสาระและนวนิยาย ตลอดจนหนังสือพิเศษเฉพาะ ได้แก่ หนังสือที่แต่งโดยคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ASEAN Corner และ Global Health Corner นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลดิจิตอลทางการพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย ๕ ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางการพยาบาล ฐานข้อมูลกรณีศึกษาทางการพยาบาล ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญการพยาบาล และฐานข้อมูลมัลติมีเดีย ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ แห่งนี้ จึงเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล ที่ครบครันและทันสมัยที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางการพยาบาลสำหรับอาจารย์ นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจทั่วไป

Recent post