เดือนธันวาคม 2562


ผลงานวิจัย

December 18, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดีแก่นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ

December 18, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการวิจัย “สุขภาพหนึ่งเดียวและการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย” (ONE HEALTH DRIVERS OF ANTIBACTERIAL RESISTANCE IN THAILAND) หวังเป็นแนวทางพัฒนามาตรการควบคุมและป้องกันการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย

December 19, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563

December 19, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563