สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด (สอ.มม.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
January 25, 2021
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูเเลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564
January 27, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอ Virtual Field Trip : Wisdom and Innovation against COVID-19 ในการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC2021

Screenshot_48

วันที่ 25 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำเสนอ Virtual Field Trip : Wisdom and Innovation against COVID-19 ในการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC2021 ในรูปแบบ Virtual Meeting โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพูดคุยประสบการณ์ของปฏิบัติงานในพื้นที่จริงและตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมรับฟังผ่านทางออนไลน์

นอกจากนี้  ได้มีการนำเสนอคลิปวิดีโอผลงานวิจัย นวัตกรรม และบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้นำองค์ความรู้ร่วมแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้ง ยังสามารถตอบสนองและรับมือกับการแพร่ระบาดในระลอก 2 อย่างทันท่วงที ด้วยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างคณะทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวย้ำถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำความรู้มาประยุกต์และแก้ปัญหา มีการลงพื้นที่ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่สังคมได้อย่างแท้จริง