มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือกับ อว. เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
January 25, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอ Virtual Field Trip : Wisdom and Innovation against COVID-19 ในการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC2021
January 25, 2021

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด (สอ.มม.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

DSC_3816 - Copy

วันที่ 25 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด  ณ ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งมีการพิจารณาการจัดสรรผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ประจำปี 2564 การพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 การพิจารณางบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ ประจำปี 2564 โดยมีสมาชิกฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน IPTV มหาวิทยาลัยมหิดล