มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม กับ กรมควบคุมมลพิษ
March 4, 2021
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม “Data Privacy and Security for Web Developers” เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์
March 5, 2021

โครงการผู้บริหารพบผู้รับทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1

วันที่ 4 มีนาคม 2564 กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ผู้บริหารพบผู้รับทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายหัวข้อ “ทิศทางและความคาดหวังของมหาวิทยาลัยที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี กล่าวรายงานการจัดโครงการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ กล่าวว่า ต้องการให้อาจารย์ทุกท่าน ขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้ได้รับตำแหน่ง “ศาตราจารย์” ตั้งแต่อายุน้อย เนื่องจากท่านจะต้องใช้ศักยภาพสูงสุดทุกด้าน ไม่ว่าจะด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ในการดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ หากท่านได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ ในขณะที่ท่านอายุน้อย ท่านจะสามารถบริหาร และนำพาองค์กร บรรลุไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญอีกประการ คือ ท่านจะต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ในทุกๆ ด้าน ควรที่จะริเริ่มทำก่อนผู้อื่น คิดค้นทำสิ่งใหม่ๆ ที่ผู้อื่นไม่เคยทำ และขั้นตอนสุดท้าย คือ การพัฒนาสิ่งที่เราได้ทำไปแล้ว ให้ดียิ่งขึ้น จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ บรรยายหัวข้อ “นโยบายสนับสนุนความก้าวหน้า ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและทิศทางการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัยและประเทศ” โดยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มีการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้ง สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลมีความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือการวิจัย ด้านวิศวกรรมชีวเวศและชีววัสดุ อีกทั้ง ยังมีหน่วยสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่นักวิจัย ทั้งด้านข้อมูล การจัดกิจกรรมอบรม การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ที่จะส่งเสริมการขอทุนวิจัย จากต่างประเทศต่อไป ภายในงานมีการเสวนา จากผู้สำเร็จการศึกษาด้วยทุนมหิดล และ ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยทุนพัฒนาอาจารย์ ในหัวข้อ “ประสบการณ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ข้อเแนะนำ ข้อเสนอแนะ จากผู้ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาตร์ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) จึงสนับสนุนทุนมหิดล และ ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือไปฝึกอบรมในระดับเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้รับทุนดังกล่าว มีความสามารถขั้นสูงด้านวิชาการ มีศักยภาพที่จะกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สร้างประโยชน์ด้านวิชาการ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป