คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 14/2564 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
July 1, 2021
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะกายภาพบำบัด ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 2, 2021

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล จัดงานสัมมนาหัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’

sireepark,webinar,BGCI,Botanic

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Siree Park Webinar หัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’ ในรูปแบบออนไลน์ Siree Park Webinar จัดขึ้นครั้งแรกจากการริเริ่มของ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการดำเนินงานของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กับหน่วยงานเครือข่ายระดับประเทศ พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการดำเนินงานเกี่ยวกับพืชสมุนไพรให้มีมาตรฐานในระดับสากล

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ทำให้การดำเนินงานภายในของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีรูปแบบการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การนำเข้าชนิดพืชเพื่อปลูก การเก็บรักษาตัวอย่างและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จนไปถึงการให้บริการประชาชนในรูปแบบต่างๆ ทำให้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดย Botanic Gardens Conservation International (BGCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับนานาชาติ ที่ดูแลและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในระดับสากล

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ Sireepark Webinar หัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’ ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างประเทศให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเชิญได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศ บรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

Dr. Greetha Arumugam และ Patricia Malcolm จาก Botanical Garden Conservation International (BGCI) บรรยายในหัวข้อ Botanical Garden Accreditation

Dr. Nura Abdul Karim : Deputy Director / Library, Training & External Relations จาก Singapore Botanic Garden ประเทศสิงคโปร์ บรรยายในหัวข้อ Collection management

ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ Plant conservation in Queen Sirikit Botanic Garden

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร. เมธี พุ่มทุ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ นักวิจัย อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นพิธีกรดำเนินการการสัมมนา