อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล จัดงานสัมมนาหัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’
July 1, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564
July 2, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะกายภาพบำบัด ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

Screenshot_25

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2564 ครั้งที่ 221 ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom (The 221st Online/Remote Site Visit in the AUN-QA Program Assessment at Mahidol University) โดยมี Prof. Dr. Wyona C. Patalinghug, Deputy Chairperson of AUN-QA Council De La Salle University, The Philippines กล่าวเปิดการตรวจประเมิน ในโอกาสนี้ ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ AUN Executive Director ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด