การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะกายภาพบำบัด ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล จัดงานสัมมนาหัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’
July 1, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564
July 2, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะกายภาพบำบัด ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

Screenshot_25

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดี คณะกายภาพบำบัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะกายภาพบำบัด ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป