มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะกายภาพบำบัด ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 2, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 221 (The 221st AUN – QA Programme Assessment at Mahidol University)
July 5, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564

667B042F-AEA9-47A0-99A8-5722EC4F5FC3

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานการประชุม  ผ่านระบบออนไลน์   

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อหารือในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติกระทรวงการอุดมศึกษาฯ .. 2562 ในการดำเนินการขับเคลื่อนควบคู่กับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พร้อมทั้ง เสนอแนะประเด็นกฎหมายด้านอื่น ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม