มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายหัวข้อ “ก้าวแรกให้ประสบความสำเร็จ : การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” ให้แก่บุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก
July 1, 2021
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล จัดงานสัมมนาหัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’
July 1, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 14/2564 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1625131735392_copy_1024x683

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 14/2564 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อกำหนดเป้าหมายแผนดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564 – 2565 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

การดำเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
1. สร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
2. เปิดหลักสูตรร่วม รามา-วิทยาลัยการจัดการ (MD – MM) ปีการศึกษา 2564
3. เปิดศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา
4. ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) พัฒนา Edu-town และ Medi-town ในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
   (RAMA – Frontier)
5. ดำเนินการด้าน Green Campus (Solar Roof) ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และนำมาพัฒนาระบบ
    การให้บริการผู้ป่วย

เป้าหมายที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอีก 2 ปีข้างหน้า
1. โครงการ Wellness Residence Complex ที่ดิน 300 ไร่ & Transportation
2. เปิดหลักสูตรร่วม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. ยื่นสมัครขอรับรางวัล TQC Plus และ TQA
4. เปิดอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน
5. การก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก
6. การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการบริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยม มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และมีผลงานและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ อีกทั้ง ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการศึกษา วิจัย งานบริการวิชาการ และโครงการต่างๆ  รวมทั้งมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานในอนาคตที่ชัดเจน นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอแนะให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีการวางระบบการบริหารจัดการของคณะฯ (Succession Plan) เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีความต่อเนื่อง และสามารถรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ