คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 14/2564 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
July 1, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายหัวข้อ “ก้าวแรกให้ประสบความสำเร็จ : การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” ให้แก่บุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก

1625112294064

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ก้าวแรกให้ประสบความสำเร็จ : การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” ในโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จัดขึ้นโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ได้ทราบถึงความสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ พร้อมทั้งนำวิธีการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกต่อไป