สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2564 แด่ คณะเภสัชศาสตร์
February 5, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “รณรงค์ถนนปลอดภัยไร้โควิด”
February 5, 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านเกณฑ์ประเมินให้เข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Quality Award 2020)

1612510064727_copy_1024x683

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมงานแถลงข่าวการประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Quality Award 2020) จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ

ในโอกาสนี้ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถขององค์กรไทยอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวถึงบทบาทและการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2563-2564 จากนั้น นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวถึงผลลัพธ์และกลยุทธ์ในการสนับสนุนให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการยกระดับองค์กรไทยให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พร้อมประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

ในปี 2563 มีส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดังนี้
1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation)
2. คณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class)

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Quality Award 2020) ขึ้น เพื่อประกาศรายชื่อองค์กรไทยจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จจากความพยายามในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ จนสามารถคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: TQC Plus) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2563 ซึ่ง รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Baldrige National Quality Award (BNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นต้น