คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนาด้านการแพทย์ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
February 5, 2021
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านเกณฑ์ประเมินให้เข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Quality Award 2020)
February 5, 2021

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2564 แด่ คณะเภสัชศาสตร์

ph-1

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายปิยพล มั่นปิยมิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ฯ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2564 มอบให้แก่ รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 เพื่ออำนวยพรแด่ผู้ปฏิบัติงานในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ด้วยดีตลอดมา