คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดบรรยาย หัวข้อ “World University Rankings คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจะช่วยได้อย่างไร?”
May 5, 2021
ม.มหิดล จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System)
May 5, 2021

สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 5/2564

001

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “นโยบายด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล” ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล “Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services” มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสู่การเป็น World Class University ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ และยังเป็น Trendsetter ให้กับประเทศ และภูมิภาค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน และสังคม นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึง MU Academic Service Strategy เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยบริการวิชาการ สังกัดกองแผนงาน สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการของส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อสังคมออกสู่สาธารณชน ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม (MUSEF 2021) การมอบรางวัล Public Policy Advocacy Award ให้แก่โครงการชี้นำสังคมที่ประสบความสำเร็จในงานมหกรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล การจัดทำหนังสือชุด “มหิดลเพื่อสังคม MU Social Engagement Book Series” นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม รวมถึง การสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย นำผลงานวิชาการรับใช้สังคมยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการอีกด้วย