นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล “รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่”
February 4, 2021
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ร่วมกับ โครงการ SHAPE-SEA จัดงาน SHAPE-SEA Sixth Anniversary
February 4, 2021

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมชี้แจงทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

research1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโอกาสที่มาเป็นวิทยากร เพื่อแนะนำรายละเอียดในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัย ระหว่างสองสถาบัน ประกอบด้วย ทุนอุดหนุนงานวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ และ ทุนอุดหนุนการพัฒนานักศึกษาร่วมกัน รวมทั้ง หารือถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมครั้งนี้ มีบุคลากรสายวิชาการจากทั้ง 2 สถาบัน รวม 60 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting