บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ครบรอบ 57 ปี คล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2564”
February 4, 2021
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมชี้แจงทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
February 4, 2021

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล “รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่”

1612418937476_copy_1024x427

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ “การประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า” ภายใต้หัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า..ผิดมั้ยอ่ะ และ หัวข้อ How to…ทิ้งบุหรี่ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ดังนี้
1. หัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า..ผิดมั้ยอ่ะ
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมอัญประกาศ ประกอบด้วย
นางสาวบุณยวีร์ พฤกษาเกษมสุข
นางสาวพนัชกร จันทบูลย์
นางสาวกานต์ตะวัน สมาน
นางสาวมนปริญา ศิพะโย
นางสาวสุทธวีร์ อนันคภัณฑ์นันท์
ชื่อคลิป : พิพากษาบุหรี่ไฟฟ้า https://www.facebook.com/100006839414509/videos/2764400167131270/

1612418938973_copy_1024x427

รางวัล ชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมเด็กน้อย ประกอบด้วย
นายอภิสิทธิ์ ทังลา
นางสาวภัทรวดี ขำเหม
นางสาวนฤมล สิงหปรีชา
นางสาวปิยพร ศรีสนั่น
นางสาวนันทนัช ปิยะสินธ์ชาติ
ชื่อคลิป : คอร์สสอนสูบ https://www.facebook.com/100006839414509/videos/2764417490462871/

1612418940815_copy_1024x427

2. หัวข้อ How to…ทิ้งบุหรี่
รางวัล ชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมหมิวไม่ไปด้วยกันแล้วนะ ประกอบด้วย
นางสาวชุติกาญจน์ สังข์ทอง
นายภัทรชัย สุขประมาณ
นางสาวสุดารัตน์ หาญมโน
นางสาวอินธุอร เจ็กน้อย
ชื่อคลิป : ดับไฟเสน่หา https://www.facebook.com/100006839414509/videos/2764394903798463

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดย ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และชมรมเวชนิทัศน์ เพื่อการกระตุ้นพลังแห่งจินตนาการให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ ผ่านการประกวด เพื่อร่วมสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ และ/หรือ บุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้หัวข้อ บุหรี่ไฟฟ้า..ผิดมั้ยอ่ะ และ หัวข้อ How to…ทิ้งบุหรี่ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ซึ่งในปีนี้ มีผู้ส่งประกวด ทั้งสิ้น 58 ทีม ระดับมหาวิทยาลัย 33 ทีม และระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 25 ทีม