คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงคมนาคม พัฒนาต่อยอดแอพพลิเคชั่น BKK Rail รวบรวมข้อมูลการเดินรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง
March 16, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน SCB Academy Playground เพื่อนำไปพัฒนาห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
March 16, 2021

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านสุขภาพ กับสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

DSC_0693

ซ้าย: นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
ขวา: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการทำธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งรายใหม่ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นจำนวนมากกว่า 4,500 รายต่อปี โดยมีผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสมองประมาณปีละ 100 รายต่อปี ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะโรคมะเร็งสมอง จัดอยู่ในกลุ่มโรคมะเร็งที่มีความสำคัญ เนื่องจากมีความยากในการรักษา ปัจจุบัน มีชิ้นเนื้อมะเร็งสมองที่จัดเก็บไว้ในธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank) จำนวน 52 ราย จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 2,840 ราย ในการดำเนินงาน 6 ปี (พ.ศ. 2557 – 2564) และขณะนี้อยู่ในระหว่างพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งแบบ primary cell culture และ tumor organoid จากชิ้นเนื้อสดผู้ป่วยที่เหลือจากการวินิจฉัยและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ในงานวิจัยได้ในระยะยาว

นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันประสาทวิทยาเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสมองและประสาทไขสันหลังที่รับส่งต่อผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองและระบบประสาททั้งเด็ก และผู้ใหญ่ทั่วประเทศ มีการผ่าตัดเนื้องอกสมองและระบบประสาท ประมาณ 400-500 รายต่อปี จากการศึกษาวิจัยโครงการทะเบียนผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองและไขสันหลังในเด็ก โดยชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554 – 2555 เพื่อศึกษาอุบัติการณ์เนื้องอกสมองและไขสันหลังในเด็กของประเทศไทย พบว่าสถาบันประสาทวิทยามีจำนวนผู้ป่วยเนื้องอกสมองและไขสันหลังในเด็กคิดเป็นร้อยละ 12.5 จัดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เกิดจากการพัฒนารูปแบบบูรณาการทั้งด้านการศึกษา วิจัย และวิชาการ การใช้ฐานข้อมูลและตัวอย่างทางคลินิกร่วมกัน ซึ่งส่งผลดีต่อการร่วมพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งชาวไทย รวมทั้ง สามารถเป็นต้นแบบที่สำคัญให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงโรคเรื้อรังที่มีค่ารักษาพยาบาลสูงต่อไปได้ในอนาคต