คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านสุขภาพ กับสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
March 16, 2021
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย และโครงการจัดการแสดง The Land of Smiles Operetta
March 16, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน SCB Academy Playground เพื่อนำไปพัฒนาห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

1615897513992_copy_1024x684

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารและบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน SCB Academy Playground ณ อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า East  โดยได้รับเกียรติจาก คุณวันทนีย์ สุรพิบูล ผู้อำนวยการผู้บริหารฝ่าย Corporate Banking 2 Client Coverage 2.7 และ คุณเขมรุจิ จินดา ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและนำชม เพื่อนำไปพัฒนาโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning Space @ Rajvithi Campus Library) ณ บริเวณ ชั้น 5 ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี