คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ PAPRSB Institute of Health Sciences, Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน จัดบรรยายแลกเปลี่ยน ภายใต้กิจกรรม Virtual Mobility for Occupational Health
February 8, 2021
มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ รับมอบทุนการศึกษา
February 9, 2021

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ Showa University ประชุมออนไลน์เพื่อจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์

D82BB9C5-EFCD-489D-A22F-059A1C2DABE4

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้แทนจาก Showa University ประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ ระหว่าง 2 สถาบัน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งขณะนี้กำลังทำการวิจัยอยู่ที่ Showa University ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย