มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ครั้งที่ 1/2564
February 8, 2021
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ Showa University ประชุมออนไลน์เพื่อจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์
February 9, 2021

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ PAPRSB Institute of Health Sciences, Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน จัดบรรยายแลกเปลี่ยน ภายใต้กิจกรรม Virtual Mobility for Occupational Health

1F1067CF-F83F-44DD-89E8-F63882A72C92

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ PAPRSB Institute of Health Sciences, Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน จัดบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “COVID-19 Situations in Thailand” และ Dr. Pg Sirajul Adli Bin Bengiran Hj Jamaludin บรรยายหัวข้อ “COVID-19 Situations in Brunei” ซึ่งการบรรยายดังกล่าว อยู่ภายใต้กิจกรรม Virtual Mobility for Occupational Health ซึ่งมีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting ในครั้งนี้ด้วย