คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริง และแอปพลิเคชันทางการแพทย์
February 1, 2021

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมปฏิบัติการ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนงานที่ไม่มีบริการทางการเเพทย์”

295503

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศเเละวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม ปฏิบัติการ ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบ WebEx Events เรื่อง “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนงานที่ไม่มีบริการทางการเเพทย์” โดยมีวิทยากรจากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ อาจารย์ ดร.นายแพทย์ นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำกลุ่มเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบพันธกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และอื่นๆ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลที่กระจายอยู่ในขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานที่สำคัญ ตามพันธกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำไปต่อยอด เพื่อออกแบบระบบ และกลไกการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละส่วนงาน ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดอบรม 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และ รุ่นที่ 2 อบรมในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564