กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมปฏิบัติการ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนงานที่ไม่มีบริการทางการเเพทย์”
February 1, 2021
พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 23
February 1, 2021

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริง และแอปพลิเคชันทางการแพทย์

app3

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ทางวิชาการเพื่อพัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริงและแอปพลิเคชันทางการแพทย์ สำหรับการใช้งานในบุคลากรทางการแพทย์ และสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย ต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึง พันธกิจในการให้บริการรักษาพยาบาล พันธกิจในฐานะโรงเรียนแพทย์ และพันธกิจในด้านการทำวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งกระบวนการทำงานทุกพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ งานบริการวิชาการ และงานที่ทำให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดผลสำเร็จให้เกิดแก่บุคลากรที่จะนำไปสู่ผู้ป่วยในทุกระดับการรักษา ถือเป็นสิ่งสำคัญที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และต่อเนื่อง อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาสื่อในการทดลองเสมือนจริงทางการแพทย์ผ่านรูปแบบแอปพลิเคชันที่จะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความพร้อมในการให้บริการอยู่อย่างเสมอ

จากนั้น ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้กล่าวถึง การได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการดำเนินโครงการศึกษาวิจัย คิดค้น และวางแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริงทางการแพทย์ผ่านรูปแบบแอปพลิเคชัน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสำเร็จที่สำคัญในการให้บริการรักษาพยาบาล และแรงสนับสนุนนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สำคัญระหว่างกันในวงการการศึกษา ที่จะพัฒนาไปสู่หลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน ทั้งจากศาสตร์ทางการแพทย์ และศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา และร่วมสร้างผลงานนวัตกรรมร่วมกันเป็นอย่างดี