mahidol,rankings,mu,CID
ม.มหิดล ร่วมการประชุมกลยุทธ์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเชิงลึกและการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
February 11, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือภาคเอกชนส่งเสริมงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์นกเงือกอย่างยั่งยืน
February 11, 2021

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล”

071946D1-B4BE-4926-8868-B936FD5E2A45

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ได้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting