คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ Health and Global Policy Institute (HGPI) ประเทศญี่ปุ่น จัดอบรม “Global Health Education Program 2021 – 2022”
February 10, 2021
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล”
February 11, 2021

ม.มหิดล ร่วมการประชุมกลยุทธ์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเชิงลึกและการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย

mahidol,rankings,mu,CID

mahidol,rankings,mu,CID

mahidol,rankings,mu,CID

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเชิงลึกและการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยใช้ THE’s Country Insights Dashboard (CID) ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาศึกษาการจัดอันดับ THE World University Rankings โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำข้อมูลจากการประชุมมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล