คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดรายการพิเศษเนื่องใน “วันมหิดล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
September 18, 2021
พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ “สิรินธรทันตพิพิธ” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 พิพิธภัณฑ์ ประเภท POPULAR VOTE 2021
September 19, 2021

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน

วันที่ 19 กันยายน 2564 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ได้ประกาศผลให้ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม “รางวัลดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน” ทั้งนี้ สถาบัน สพร. เป็นองค์กรภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย เพื่อเข้ารับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่นประจำปี (Museum Thailand Awards) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้ง “คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้” และ “มาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรที่รวบรวม และจัดแสดงต้นสมุนไพรจริงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว ยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์องค์ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้เข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทยในปัจจุบัน รางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการันตีความมุ่งมั่นของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่มีคุณค่าของประเทศไทย และเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จะมุ่งพัฒนาและศึกษา เพื่อถ่ายทอดงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทยในอนาคต