มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 10th APEC Conference on Cooperation in Higher Education in Asia-Pacific Region (APEC CCHE’21)
September 3, 2021
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “เรามหิดลอำนาจเจริญ” ออกแบบชีวิตเสริมพลังสร้างสรรค์สังคม
September 4, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Online Town Hall Meetings ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษา 1/2564

วันที่ 3 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพูดคุยและตอบคำถามของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 ในกิจกรรม Online Town Hall Meetings ครั้งที่ 2 โดยมี อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงผลกระทบที่นักศึกษาได้รับในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ‘COVID-19’ จึงได้จัดกิจกรรม Online Town Hall Meetings ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลการคืนค่าเทอม ทุนการศึกษา ความช่วยเหลือด้านสุขภาพนักศึกษา ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือที่มหาวิทยาลัยดำเนินการให้แก่นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน