คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าว “133 ปี รพ.ศิริราช…ศูนย์บริการความเป็นเลิศมุ่งสู่การแพทย์ที่ยั่งยืน”
April 8, 2021
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced technologies for Physical therapists: ultrasound imaging, transcranial magnetic stimulation and transcranial direct current stimulation
April 9, 2021

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2564

9554

วันที่ 9 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขต อาทิ กิจกรรมการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์และอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทีมผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวเเพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรีไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย