สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 4/2564
April 7, 2021
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2564
April 9, 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าว “133 ปี รพ.ศิริราช…ศูนย์บริการความเป็นเลิศมุ่งสู่การแพทย์ที่ยั่งยืน”

173841

วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “133 ปี รพ.ศิริราช…ศูนย์บริการความเป็นเลิศมุ่งสู่การแพทย์ที่ยั่งยืน” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศศิริราช Siriraj Integrated Center of Excellence (SiCOE) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงพยาบาล และโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 133 ปี คณะไม่เคยหยุดที่จะพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย์ วิจัย วิชาการ การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ค้นหา สรรสร้างสิ่งใหม่ ๆ สู่เป้าหมายองค์กรที่เป็นเลิศ มุ่งสู่อนาคตด้วยผลงานที่เป็นเลิศ เพื่อให้คนไทยทุกเศรษฐานะได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ระดับประเทศและระดับโลก โดยมีการจัดตั้ง “ศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราช” Siriraj Integrated Center of Excellence (SiCOE) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการในผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ อาจจะเป็นเฉพาะโรค หรือเฉพาะหัตถการ ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา ต้องสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีในการรักษา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ผู้รับบริการ

ปัจจุบัน โรงพยาบาลศิริราชได้มีการนำความอัจฉริยะของเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาระบบให้บริการด้านการแพทย์ และการรักษาพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี “ศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศศิริราช” หรือ SiCOE – Sustainable Excellence Together (SiCOE-SET) ที่เป็นหน่วยงานสรรสร้างระบบการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ ให้เป็นศูนย์ต้นแบบระดับมาตรฐานสากล โดยบูรณาการงานบริการ วิชาการ วิจัย และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน มีการทำงานที่ประสานงานไปในทิศทางเดียวกัน ในการให้บริการด้านการแพทย์ และรักษาพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

ปัจจุบันสามารถดำเนินการสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ 15 ศูนย์ ประกอบด้วย

1. ศูนย์ความเป็นเลิศเบาหวานศิริราช (Siriraj Diabetes Center of Excellence: SiDM)

2. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราช (Siriraj Emergency Medical Services: SiEMS)

3. ศูนย์รักษาทารกในครรภ์ศิริราช (Siriraj Fetal Therapy Center: SiFTC)

4. ศูนย์ความเป็นเลิศการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมศิริราช (Siriraj Hip and Knee Joint Replacement Excellent Center: Si-ELITE)

5. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (Siriraj Excellence Center for Inherited Metabolic Diseases and Newborn Screening : SiIMD & NBS)

6. ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช (Siriraj Center of Interventional Radiology: SiCIR)

7. ศูนย์ปลูกถ่ายตับศิริราช (Siriraj Liver Transplant Center: SiLTx)

8. ศูนย์โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงศิริราช (Siriraj Center of Neuromuscular Disease: SiNMD)

9. ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช (Siriraj Skin Laser Center: SiSL)

10. ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช (Siriraj Stroke Center: SiStroke)

11. ศูนย์ธาลัสซีเมียศิริราช (Siriraj Thalassemia Center: SiTH)

12. ศูนย์การรักษาโรคหัวใจด้วยการสวนหัวใจและการผ่าตัดศิริราช (Siriraj Transcatheter Heart Intervention and Surgery: SiTHIS)

13. ศูนย์โรคลมพิษและแองจิโออีดีมาศิริราช (Siriraj Urticaria and Angioedema Center: SiUAC)

14. ศูนย์หลอดเลือดศิริราช (Siriraj Vascular Center: SiVasC)

15. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมศิริราช (Siriraj Vision Rehabilitation Center & Holistic Care: SiVRC)

ในโอกาส 133 ปี รพ.ศิริราช เพื่อเฉลิมฉลองและน้อมรำลึกสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 5 ผู้พระราชทานกำเนิด รพ.ศิริราช จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมความรู้สู่ประชาชน SiCOE FORUM 2021 ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2564 โดย ศูนย์ความเป็นเลิศศิริราช 15 ศูนย์ จัดให้ความรู้ แนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจาก อาทิ “คุยกับเรา เบาหวานก็ง่าย” “สายตาเลือนราง แต่ชีวิตไม่รางเลือน” และ “การเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด” “การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด” การจัดแสดงตัวอย่างความผิดปกติต่าง ๆ ของทารกในครรภ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังพร้อมการตรวจวัดสภาพผิว” บริการตรวจหาน้ำตาลในเลือด ฟรี (วันละ 200 ราย) ร่วมสนุกเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

173840