มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564
May 9, 2021
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล เปิดหลักสูตรพหุภาษา-พหุวัฒนธรรม อาเซียน +3 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
May 12, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2564

001

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2564 พร้อมบรรยาย “การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยกล่าวถึงกระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ในปี 2564 ที่จะมีการดำเนินการตรวจประเมินในรูปแบบ Online MU EdPEx Assessment จากนั้น ผู้เข้าอบรม ร่วมกิจกรรม Workshop การประเมินแผนพัฒนาตาม Feedback Report โดยมี นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช  แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ ร่วมวิพากษ์ ตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง