คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ กับ บริษัท Think Blue Data Co., Ltd.
March 11, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
March 11, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และลานปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1

วันที่  11  มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “การจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และลานปฏิบัติธรรม” โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และที่ปรึกษาโครงการฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานโครงการฯ อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม ระดับอาวุโส สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร หัวหน้าคณะผู้ออกแบบปรับปรุงหอพระฯ และลานปฏิบัติธรรม ร่วมแถลงข่าว ครั้งนี้ด้วย

ภายในงานมีการเสวนา “การจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และลานปฏิบัติธรรม” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานโครงการฯ อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม ระดับอาวุโส สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร หัวหน้าคณะผู้ออกแบบปรับปรุงหอพระฯ และลานปฏิบัติธรรม ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อาจารย์มณเฑียร ชูเสือหึง จิตรกรเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรม และนักวิชาการช่างศิลป์ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม อาจารย์มานพ อมรวุฒิโรจน์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และรองประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้น เป็นพิธีรับมอบเงินบริจาค จากผู้มีอุปการคุณ พร้อมทั้ง มอบพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ให้ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามพระพุทธรูป “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ซึ่งหมายถึง “พระพุทธรูปที่นำมาซึ่งปัญญาหยั่งรู้อันกระจ่างแจ้งและเป็นมงคลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล” และพระราชทานพระราชานุญาต ให้อัญเชิญพระนามาภิไธย “ส.ธ.” มาประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ และพระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดสร้างหอพระเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พระราชทานนามว่า “หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์” (ตามสร้อยพระนามาภิไธย) และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูป โดยหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และลานปฏิบัติธรรมนี้ จะเป็นที่สักการะบูชา สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และใช้เป็นสถานที่สําหรับการปฏิบัติธรรมของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมที่