กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งมอบนวัตกรรม รับมือ COVID-19 แก่โรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
January 22, 2021
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด (สอ.มม.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
January 25, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือกับ อว. เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

219790

วันที่ 25 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุม โดยมี อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกำกับของกระทรวง อว. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ทั้งนี้ ได้มีมาตรการให้ทุกมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อม เมื่อเริ่มมีมาตรการผ่อนปรน ปรับระดับพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ซึ่งในแต่ละจังหวัดอาจจะมีแนวทางการดำเนินการแตกต่างกัน ขอให้ติดตามประกาศของจังหวัดและประกาศของทางกระทรวง อว. ควบคู่กัน โดยทางกระทรวงมีแนวทางให้มหาวิทยาลัยสามารถเปิดให้มีการเรียนการสอนในสถานที่ได้ โดยจะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีคนจำนวนที่มากเกินไปในพื้นที่ ดูแลความปลอดภัย และจัดให้มีมาตรการตรวจคัดกรองตลอดเวลา