สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มอบงบประมาณสนับสนุนแก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล
March 17, 2021
ม.มหิดล นำทีม 8 สถาบันการศึกษา เร่งจัดทำมาตรฐานเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบ ดิจิทัล (Digital Transcript) พร้อมดันสู่ Digital Transformation เต็มรูปแบบ
March 17, 2021

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริฯ รุ่นที่ 23

lao13

วันที่ 17 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และผู้จัดการอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท โดยมี นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประจำประเทศไทย และ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน และผู้แทนหลักสูตร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ วังสระปทุม

นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประจำประเทศไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ ตามพระราชดำริ ฯ

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ ตามพระราชดำริ ฯ กราบบังคมทูลรายงานโครงการฝึกอบรม รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลรายงานการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 23 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนั้น ผู้เข้ารับการอบรมกราบบังคมทูลรายงานโครงการพัฒนางาน ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรโรคเมืองร้อน หลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรเภสัชศาสตร์ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรโภชนาการ และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมี คณบดีส่วนงานที่ดูแลหลักสูตร ผู้แทนหลักสูตรดังกล่าว เข้าร่วมพิธีนี้ด้วย ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ประวัติ นิธิยานันท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ อาจารย์ประจำหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด

ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรโภชนาการ สถาบันโภชนาการ

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 24 คน การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การดูแลผู้ป่วย และการใช้ยา ทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถนำไปใช้พัฒนางานด้านสาธารณสุขในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป