การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 20, 2021
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
May 21, 2021

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University จัดสัมมนาออนไลน์ “2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology: Digital Dentistry”

S__32874804

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดงานสัมมนาออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology : Digital Dentistry” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมี อาจารย์ ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “Digital Era of Implant Dentistry” และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Faculty of Odonto-Stomatology, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม School of Dentistry, National Cheng Kung University, Department of Biomedical Engineering, National Cheng Kung University และ Codent Technical Industry Co. Ltd สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมบรรยายในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมฟัง ผ่านระบบออนไลน์

ในโอกาสนี้ National Cheng Kung University ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้อำนวยการของ MU-NCKU Joint Research Center อย่างเป็นทางการ โดยศูนย์วิจัยนี้ จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน เพื่อตอบสนองการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก ส่งเสริมบุคลากรในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ร่วมกัน ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และประเทศไทย