มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops for academics
May 19, 2021
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University จัดสัมมนาออนไลน์ “2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology: Digital Dentistry”
May 20, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

am4

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และ นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์กฤษฎา ใจชื้น ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป