คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University จัดสัมมนาออนไลน์ “2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology: Digital Dentistry”
May 20, 2021
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะศิลปศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 21, 2021

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

pt01

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด นำผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนบุคลากร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถวายสังฆทาน ณ วัดหทัยนเรศวร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น เป็นกิจกรรม The 4th PTMU Quality Day โดย เป็นการนำเสนอผลงาน นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี งานพัฒนา R2R ของบุคลากร และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะกรรมการร่วมตัดสินผลงาน ร่วมกับคณะกรรมการอีก 5 ท่าน ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดในรูปแบบ Online และ Onsite โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากโครงการ The 4th PTMU Quality Day 2021 ประเภทต่างๆ ได้แก่

กภ.ปรัธยาน์ ภาคภากร : รางวัลดีเด่น ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี (Team Good Practice)

นางสาวณิชา สุธารสวัชราธร : รางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมของนักศึกษา

นายขจรยศ อนุรักษ์ธรรม : รางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมของบุคลากร

นางสาวภาพวิจิตร เสียงเสนาะ : รางวัลชนะเลิศประเภทโครงการงานพัฒนาของบุคลากร สายวิชาชีพ

นางสาวพลอยชนกภรณ์ เพิ่มแสงสุวรรณ : รางวัลชนะเลิศประเภทโครงการงานพัฒนาของบุคลากร สายวิชาสนับสนุน

จากนั้น เป็นการมอบ “รางวัลอาจารย์ดีเด่น รองศาสตราจารย์ กภ.สุรศักดิ์ ศรีสุข” ได้เเก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ และ “รางวัลนักกายภาพบำบัดรุ่นใหม่ดีเด่น รองศาสตราจารย์ กภ.สุรศักดิ์ ศรีสุข” ได้แก่ นายธนัท ติกปัญญาวุฒิ โดยทั้งสองรางวัลนี้ มอบไว้เพื่อรำลึกถึง รองศาสตราจารย์ กภ.สุรศักดิ์ ศรีสุข อดีตอาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด และเพื่อเชิดชูเกียรติ แก่อาจารย์กายภาพบำบัด และ นักกายบำบัดภาพ ผู้ทำประโยชน์ แก่สาขาวิชาชีพกายภาพบำบัด