คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ “Interactive session with HPN Director, WHO CCs and Partners on WHO Support for NCD management areas”

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมความร่วมมืองานวิจัย กับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
April 22, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ หารือออนไลน์ด้านงานวิจัยร่วมกับ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย
April 22, 2021

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ “Interactive session with HPN Director, WHO CCs and Partners on WHO Support for NCD management areas”

1619083661423._copy_1024x679

วันที่ 22 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ “Interactive session with HPN Director, WHO CCs and Partners on WHO Support for NCD management areas” จัดโดย สำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (World Health Organization South-East Asia Region – WHO SEARO) กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

การประชุมวิชาการครั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุมในฐานะที่เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านสุขภาพช่องปาก (WHO Collaborating Center for Oral Health Education and Research) โดยมี Dr. Razia Narayan Pendse, Director, Department of Healthier Populations and Non Communicable Diseases (HPN), WHO SEARO พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของแต่ละศูนย์ จากนั้น เป็นการเสวนา เรื่อง “แนวทางการจัดการปัญหากลุ่มโรคโรคไม่ติดต่อภายในภูมิภาค” NCDs (Non Communicable Diseases)