คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 22/2564 ของคณะเทคนิคการแพทย์
July 19, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 40180:2017 ด้านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Course Management System)
July 19, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 23/2564 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

1626690960536_copy_863x576

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 23/2564 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อกำหนดเป้าหมายแผนดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564 – 2565 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ผ่านระบบออนไลน์

การดำเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
1.  การพัฒนาศูนย์วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในเดือนพฤษภาคม 2563
2.  การพัฒนา “Health Literate Faculty” พญาไท ศูนย์วิจัยสูงเนิน Health Literate District and  Healthy District” เพื่อเป็น Inter Professional Education
3. การพัฒนาศูนย์วิจัยฝึกอบรมด้าน Implementation Sciences เพื่อพัฒนางาน Megacity Health and   Global Health เพื่อการอบรมและปฏิบัติการจริง ปี 2563
4.  การจัดบริการวิชาการสร้างสุขภาพแรงงานนอกระบบ และกลุ่มพระสงฆ์ เป้าหมาย เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ เดือน กุมภาพันธ์ 2563
5.  การเพิ่มจำนวนนวัตกรและนวัตกรรมด้านสาธารณสุข และสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป้าหมาย เพิ่มร้อยละ 10
6.  การพัฒนานักศึกษา MUHIDEF (Health Literacy, English) อย่างน้อยร้อยละ 80

เป้าหมายที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอีก 2 ปีข้างหน้า ได้แก่
1.   การพัฒนา Flexi Education หลักสูตร MD MPH ออนไลน์ (ปีการศึกษา 2565)
2.   การพัฒนาศูนย์บริหารจัดการสร้างสุขภาพและควบคุมโรคในชุมชนเขตพญาไท ราชเทวี ร่วมกับย่านนวัตกรรมโยธี(เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2564)
3.  การพัฒนาโครงร่างวิจัยที่เป็น Frontier and Digital Public Health (เดือนพฤษภาคม.- กันยายน 2564)
4. การพัฒนาต่อยอดศูนย์วิจัยสูงเนินฯ  Health Literate and Healthy District สู่การเป็น Balancing Public Health (ปี 2564 – 2565)
5. การพัฒนาศูนย์วิจัยฝึกอบรมนานาชาติที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้าน Megacity Health and Global Health (ปี 2564 – 2565)
6. การเพิ่มรายได้ด้วยการจัดบริการวิชาการสร้างสุขภาพแรงงานนอกระบบ และกลุ่มพระสงฆ์ (ปี 2564 – 2565)
7. การเพิ่มจำนวนนวัตกรและนวัตกรรม ด้านสาธารณสุข และสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพิ่มร้อยละ 10 (ปี 2564 – 2565)
8. การพัฒนานักศึกษาให้ได้คุณภาพเพื่อเป็นบัณฑิตพร้อมใช้ และผ่าน MUHIDEF (Health Literacy, English) อย่างน้อยร้อยละ 80  (ปี 2564 – 2565)

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในแนวทางการดำเนินงานทั้งในระดับพื้นที่และการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ จากสถานการณ์ COVID-19 คณะฯ ได้จัดทำโครงการที่ชี้นำสังคมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้านสาธารณสุขในการป้องกันลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา โดยสนับสนุนให้คณะฯ ในการทำงานกับชุมชน การทำงานเชิงพื้นที่ Area Based Approach และการพัฒนาต่อยอดศูนย์วิจัยสูงเนินฯ  ทั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์สามารถตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ได้แก่ เป้าหมายที่ 9 Industry innovation and infrastructure  เป้าหมายที่ 11 Sustainable cities and communities เป้าหมายที่ 12 Responsible consumption and production และเป้าหมายที่ 13 Climate action และขอให้คณะฯ จัดทำ Clip Video เพื่อนำเสนอระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน (Home Isolation-Community Isolation) เพื่อเผยแพร่ Health Literacy เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการสร้าง Model สร้างเสริมสุขภาพที่มีความชัดเจนโดยใช้รูปแบบ ชุมชน +Knowledge Management+ Digital โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยมหิดลมีความโดดเด่นและแตกต่างในด้านสาธารณสุขศาสตร์