คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 22/2564 ของคณะเทคนิคการแพทย์
July 19, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 40180:2017 ด้านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Course Management System)
July 19, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 23/2564 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์