คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 23/2564 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
July 19, 2021
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 24/2564 ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
July 20, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 40180:2017 ด้านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Course Management System)

1626693815226_copy_1086x723

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 40180:2017 ในการตรวจประเมินระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Course Management System) อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ด้าน “การดำเนินการตามแนวปฏิบัติและปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพในการเรียนรู้ การศึกษา และการฝึกอบรม บนพื้นฐาน และอ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 40180:2017 Information Technology-Quality for Learning” ซึ่งถือเป็นการยกระดับการจัดการคุณภาพ และการบริหารงานด้านการพัฒนารายวิชาออนไลน์ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีงานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบสนับสนุนและร่วมดำเนินการ ทั้งในด้านการวางแผนการผลิต การตรวจสอบ จัดให้มีกระบวนการประเมินคุณภาพรายวิชา การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประกอบบทเรียนออนไลน์ และการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ บนระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยยึดตามแนวปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้าน Innovative Education and Authentic Learning

1626694279075_copy_768x1086