การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 19, 2021
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 23/2564 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
July 19, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 22/2564 ของคณะเทคนิคการแพทย์

1626684896478_copy_1024x683

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 22/2564 ของคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2564 – 2565 และรับฟังผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้ง การพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมีประเด็น ดังต่อไปนี้

การดำเนินการตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสองสาขาได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AUN-QA และการได้รับรอง TQC
2. พัฒนา National Clinical Laboratory Validation Center เพื่อส่งเสริมการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย
3. พัฒนา National Platform ทดสอบอาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาคต รองรับทิศทาง Food for the Future
4. ขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และคลินิกสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อรองรับประชาชนทุกกลุ่มวัยและสังคมผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งเรียนรู้และการปฏิบัติทางวิชาชีพ
5. ขยายศักยภาพการเป็นแม่ข่าย ดูแลมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ในระดับอาเซียน

เป้าหมายที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอีก 2 ปีข้างหน้า
1. การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของผู้เรียน และมีมาตรฐานระดับอาเซียน
2. การพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัย เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพแห่งอนาคต
3. การเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ Medical devices & Health and Food products
4. ขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมแบบครบวงจร เพื่อรองรับประชาชนทุกกลุ่มวัย และสังคมผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งเรียนรู้ และการปฏิบัติทางวิชาชีพ
5. การยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และศักยภาพทางวิชาการแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายระดับภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้กล่าวชื่นชม คณบดีและทีม ที่ได้พัฒนาในด้านต่างๆ อย่างดีเยี่ยม คิดนอกกรอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างดี มีผลงานชี้นำสังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมถึงคณะฯ ได้ตอบโจทย์ SDGs เป้าหมายที่ 3 Good Health and Well-Being ได้อย่างชัดเจน สร้างระบบความมั่นคงด้านสุขภาพ เช่น ด้านความปลอดภัยของอาหารเสนอสร้างองค์ความรู้ และวิธีการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยให้กับประชาชน ด้านเครื่องมือแพทย์ มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับคณะ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอแนะให้คณะ ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขในภูมิภาคอาเซียน และแนวทางการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ (EQAS) ที่เหมาะสมกับบริบทของคนไทยที่สามารถกำหนดเป็นนโยบายของประเทศต่อไป นำองค์ความรู้ที่มีจัดทำเป็น VDO Clip เผยแพร่สู่สาธารณะ เมื่อเทียบเคียงผลงานวิจัยในระดับประเทศแล้ว คณะเทคนิคการแพทย์ อยู่ในระดับแนวหน้า จึงเห็นควรให้คณะ เทียบเคียงผลงานวิจัยในต่างประเทศด้วย และมหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ในทุกด้าน